Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad
Ouders denken mee over het beleid van de school. Dit gebeurt in de medezeggenschapsraad.
De M.R. denkt mee over de meest uiteenlopende ‘schoolse’ zaken, zoals het schoolplan, vakantieregelingen, de schoolgids, e.d. Tevens is de M.R. betrokken bij de beleidsmatige veranderingen, die de Raad van Toezicht voorstelt. De M.R. vergadert eenmaal in de zes weken, daarnaast is er tweemaal per jaar een vergadering van de M.R.  met de Raad van Toezicht.

Ouderbetrokkenheid
Om de betrokkenheid van de ouders bij de M.R. te versterken, doet de M.R. het volgende:
- deelname aan de ouderpanels op school
- creëren van mogelijkheden om vragen/ opmerkingen een plaats te geven (e-mail mogelijkheid op de website)
- afstemming zoeken met achterban

Vergaderingen
De M.R. vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de M.R.  U kunt door middel van een e-mail aandachtspunten op de agenda van de M.R. krijgen. Dat doet u door een mail te sturen naar mr@olijfboom.school
De agenda wordt aan de hand van een vaste structuur ingevuld.  

Domeinen
De M.R. werkt op basis van zes domeinen. Ieder lid richt zich op één of meer van de onderstaande domeinen:
a) Identiteit en onderwijs 
b) Personeel & organisatie
c) Financiën
d) Huisvesting
e) Communicatie en kwaliteit
f) Maatschappelijk draagvlak

Leden

Personeelslid Ouderlid
vacature
Personeelslid MR
 
Herman van Egdom:
agrariër; kalverhouder
Ouderlid (G)MR - voorzitter 
   
IJda de Laat
Leerkracht groep 3b
Personeelslids MR 
Jolanda Verduijn
Huismoeder
Ouderlid MR
   
Annelies 't Hart
leerkracht groep 3a
Personeelslid (G)MR - secretaresse 
Marc Driever
Ouderlid MR
 
   
  Erik Lokhorst
Ouderlid MR
Documenten
De wet op medezeggenschap (WMS)