Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad
Ouders denken mee over het beleid van de school. Dit gebeurt in de medezeggenschapsraad.
De M.R. denkt mee over de meest uiteenlopende ‘schoolse’ zaken, zoals het schoolplan, vakantieregelingen, de schoolgids, e.d. Tevens is de M.R. betrokken bij de beleidsmatige veranderingen, die de Raad van Toezicht voorstelt. De M.R. vergadert eenmaal in de zes weken, daarnaast is er tweemaal per jaar een vergadering van de M.R.  met de Raad van Toezicht.

Ouderbetrokkenheid
Om de betrokkenheid van de ouders bij de M.R. te versterken, doet de M.R. het volgende:
- deelname aan de ouderpanels op school
- creëren van mogelijkheden om vragen/ opmerkingen een plaats te geven (e-mail mogelijkheid op de website)
- afstemming zoeken met achterban

Vergaderingen
De M.R. vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de M.R.  U kunt door middel van een e-mail aandachtspunten op de agenda van de M.R. krijgen. Dat doet u door een mail te sturen naar mr@olijfboom.school
De agenda wordt aan de hand van een vaste structuur ingevuld.  

Domeinen
De M.R. werkt op basis van zes domeinen. Ieder lid richt zich op één of meer van de onderstaande domeinen:
a) Identiteit en onderwijs : Hermanen Marjolein
b) Personeel & organisatie: Annelies en Kees
c) Financiën: Herman en Kees
d) Huisvesting: Kees, Jolanda en Marjolein
e) Communicatie en kwaliteit: Annelies
f) Maatschappelijk draagvlak: Jolanda

Leden

Personeelslid Ouderlid
Jacolien Kok
Bovenbouwcoördinator en leerkracht plusgroep bovenbouw
Personeelslid MR
Kees Lokhorst:
Functie KAM, Coördinator/Veiligheidskunde bij BAM Infra NL
vader van Daan (groep 5) en Tess (groep 4)
Marjolein de Man: 
leerkracht groep 2/3
Personeelslids MR - secretaresse 
Herman van Egdom:
agrariër; kalverhouder
vader van Arend (groep 6) en Maarten (Leeuwengroep) en Henrieke
Ouderlid GMR - voorzitter

Annelies 't Hart: 
leerkracht groep 2/3 & groep 3
Personeelslid MR - secretaresse 
Jolanda Verduijn
Huismoeder
Moeder van Martha(groep 6/7) en Lenore (2/3) en Jonah  (Leeuwengroep)
Documenten
De wet op medezeggenschap (WMS)