De medezeggenschapsraad

Ouders denken mee over het beleid van de school. Dit gebeurt in de medezeggenschapsraad (MR).

De MR denkt mee over de meest uiteenlopende ‘schoolse’ zaken, zoals het schoolplan, vakantieregelingen, de schoolgids, e.d. Tevens is de M.R. betrokken bij de beleidsmatige veranderingen, die de Raad van Toezicht voorstelt. De M.R. vergadert eenmaal in de zes weken, daarnaast is er tweemaal per jaar een vergadering van de MR met de Raad van Toezicht.

Ouderbetrokkenheid
Om de betrokkenheid van de ouders bij de MR te versterken, doet de MR het volgende:
- deelname aan de ouderpanels op school
- creëren van mogelijkheden om vragen/ opmerkingen een plaats te geven 
- afstemming zoeken met achterban

Vergaderingen
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de MR. U kunt door middel van een e-mail aandachtspunten op de agenda van de MR krijgen. Dat doet u door een mail te sturen naar mr@olijfboom.school
De agenda wordt aan de hand van een vaste structuur ingevuld.  

Domeinen
De MR werkt op basis van zes domeinen. Ieder lid richt zich op één of meer van de onderstaande domeinen:
a) Identiteit en onderwijs
b) Personeel & organisatie
c) Financiën
d) Huisvesting
e) Communicatie en kwaliteit
f) Maatschappelijk draagvlak

Leden

Personeelslid Ouderlid
IJda de Laat
Personeelslid MR 
Marc Driever
Ouderlid (G)MR
   
Greta Leeuwdrent
Personeelslid (G)MR
Jolanda Verduijn
Ouderlid MR - voorzitter
   
Annelies 't Hart
Personeelslid MR - secretaresse 
Jacolien van de Pol
Ouderlid MR
   
Roelien Zwanenburg
Personeelslid MR
 

Documenten De wet op medezeggenschap (WMS)