Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Met ingang van 1 januari 2019 is Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  verbeterd en aangescherpt. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat een professional moet doen bij vermoedens van geweld en misbruik. Wij hebben de meldcode voor onze school uitgewerkt. Iedere werknemer binnen onze school is in het bezit van dit vijfstappenplan. Op schoolniveau is  bouwcoördinator Jacolien Kok aandachtsfunctionaris. Alle leerkrachten zijn door de aandachtsfunctionaris vertrouwd gemaakt met het werken met de meldcode. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van verwaarlozing, huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit handelen is ten allen tijde gericht op het bieden van hulp aan slachtoffer en pleger om op een goede manier uit de ontstane situatie te komen. 

Klachtenprocedure

Binnen de scholen van onze vereniging is een klachtenregeling vastgesteld. Niet alleen ouders, maar iedereen die deel uitmaakt van de school, kan een klacht indienen.

Deze klachtenregeling is alleen van toepassing als u met een klacht niet ergens anders terecht kunt.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders, personeel en directeur (managementteam) op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dit echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep worden gedaan op deze klachtenregeling.

Welke klachten?

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van de leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie en grensoverschrijdend gedrag als seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Hoe werkt de regeling?

Om tot een zorgvuldige behandeling van de klachten te komen heeft elke school twee vertrouwenspersonen (een interne en een externe vertrouwenspersoon).

Ook heeft het bestuur zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs.

Adresgegevens:

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel. 070 - 3861697

Fax 070 - 3020836

E-mail: info@kringenrechtspraak.org

Website: www.klachtencommissie.org

 

Als u een klacht heeft, kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon op school.
De interne contactpersonen van onze school zijn: Jacolien Kok (jkok@olijfboom.school) en Friso van den Heuvel (fvdheuvel@olijfboom.school)  en mw. Elma de Pater.

Bij klachten over grensoverschrijdend gedrag kan de vertrouwenspersoon u, indien noodzakelijk, doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen gaan na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht.

Als het laatste het geval is, begeleidt de vertrouwenspersoon bij de verdere procedure.

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Landelijke Klachtencommissie.

De klachtencommissie behandelt de klacht aan de hand van een vastgestelde procedure.

De door het bestuur aangestelde vertrouwenspersonen zijn:

Vertrouwenspersonen (extern)

Mw. G. Verhoeven   

Mw. M. Haagmans

(jeugdverpleegkundigen en extern vertrouwenspersonen bij Hulpverlening Gelderland Midden, afd. West, Tel. 088 - 3556000)

De volledige klachtenregeling kunt u downloaden via de volgende link: 

Klachtenregeling VPCO De Viermaster