Verlof

In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw kind(-eren). Let hierbij op het volgende:

-Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden.
(Voor kinderen die nog geen 5 jaar zijn, vragen wij u toch vriendelijk een schriftelijk verzoek voor verlof in te dienen.)

-Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen. Lees hier (Olijfboom) en hier (Rijksoverheid) welk verlof door ons verleend mag worden.