Missie

Gelovend leren groeien!
 
Zoals een boom stevig geworteld is in de grond, zo is ons onderwijs geworteld in het levende Woord van God, de Bijbel. Het wordt gevoed vanuit het geloof in God en een levende relatie met Zijn Zoon Jezus Christus.
 

Visie

We zijn er diep van overtuigd dat het leven met God kwaliteit en toekomst-perspectief biedt. Dit  kan tweeledig worden opgevat.
Deze uitgangspunten worden zichtbaar in de dagelijkse praktijk op school. Het geloof in God, het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus Christus en het gezaghebbende karakter van de Bijbel, zoals nader uitgelegd in de Drie Formulieren van Enigheid, is het gemeenschappelijk vertrekpunt binnen ons onderwijs. Dit houdt in dat het schoolteam werkt vanuit de diepgewortelde overtuiging dat het leven met God de enige manier van leven is. Dit leven biedt kwaliteit en toekomstverwachting voor ieder mens. Binnen het onderwijs wordt elke dag bewust aandacht besteed aan het zichtbaar maken van de liefde en grootheid van God.
 
Onderwijskundige visie
De Olijfboom staat voor goed onderwijs op maat aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit onderwijs wordt gegeven in een veilig klimaat, waarin kinderen zich gekend weten, onder leiding van goed toegeruste en gemotiveerde leerkrachten en leidinggevenden.
 
Het accent ligt op de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. We willen de kinderen in alle opzichten maximaal tot bloei laten komen. Hierbij zoeken we voortdurend naar een optimale afstemming van het onderwijs op de individuele behoeften van het kind. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat kinderen goed kunnen functioneren binnen de groep. Dit laatste bevordert de saamhorigheid en de onderlinge verantwoordelijkheid. In ons onderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van een kind, niet van beperkingen.
 
We zien het aanleren van de basisvaardigheden als onze hoofdtaak,
maar ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit zijn daarnaast essentieel. We volgen en analyseren de vorderingen van de leerlingen systematisch volgens de principes van handelingsgericht werken.