Verlof

In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw kind(-eren). Let hierbij op het volgende:

-Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. (Voor kinderen die nog geen 5 jaar zijn, vragen wij u toch vriendelijk een schriftelijk verzoek voor verlof in te dienen.
-Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen.
-Verlof zoals beschreven in de leerplichtwet is mogelijk voor: Huwelijk, overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen ter beoordeling van de directie (voor nadere informatie over luxeverlof: zie achterzijde formulier verlofaanvraag).

Indien u verlof wilt aanvragen, kunt u dit doen met het hier te downloaden formulier. U kunt dit formulier ook bij de administratie op school verkrijgen. Vergeet niet het formulier tijdig in te dienen.